ملاقات و شناخت

برای انجام هر پروژه ای از جمله طراحی سایت اولین مرحله برگزاری جلسه حضوری و ملاقات اولیه است که پس از انجام این ملاقات و جلسه تحقیقات تیم ما برای انجام پروژه در جهت شناخت هر چه بهتر کسب و کار شما، فرآیند کاری و رقبایی که در عرصه مشابه فعالیت می کنند، آغاز خواهد شد.

پس از شناخت اولیه سوالاتی به وجود خواهد آمد که در جلسه دوم تمامی این سوالات از کارفرمایان عزیز و یا نمایندگان آن ها پرسیده خواهد شد تا شناخت به درجه قابل قبولی رسیده و افکار طرفین نسبت به پروژه به یکدیگر نزدیک شود.

در مرحله آخر پس از ارائه نهایی پیشنهادات از سمت تیم ما در صورت توافق طرفین قراردادی جهت شروع همکاری به ثبت خواهد رسید و تیم اجرایی ما کار را در اسرع وقت آغاز خواهد کرد.