07
آذر

حمیدرضا محمودی

جدا از تخصص و نگرشی که مهرداد محمدی در کارش داره تنها آیتمی که باعث رشدش میشه خوش قولیه و این گزینه سرفصل تمامی کارهاشه. احسنت به مهرداد محمدی