۰۵
آذر

دکتر فرشاد خسروی

پس از کارکردن با افراد و شرکت های مختلف در نهایت با مد وب و مهرداد محمدی آشنا شدم که در یک تجربه خیلی خوب بعد از همکاری بلند مدت به طور کامل به نتایج دلخواهم رسیدم. با آرزوی موفقیت